INFORMACE O ROZSAHU A ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim, se sídlem Perálec 71, 539 44 Proseč, tel. 469 321 261,    email: skola@skolaperalec.cz, je správce osobních údajů, které zpracovává v tomto rozsahu:

1) osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu školy (e-mail)

b) pro zpracování mezd využívá externí mzdovou účetní, se kterou má uzavřenu smlouvu, která definuje bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů

c) osobní údaje předává OSSZ, zdravotním pojišťovnám, kontrolním orgánům

d) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů

2) osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

a) nezveřejňuje

b) zpracování využívá externí účetní, se kterou má uzavřenu smlouvu, která definuje bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů

c) osobní údaje předává kontrolním orgánům

d) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního

a živnostenského rejstříku

3) osobní údaje dětí, žáků a jejich zákonných zástupců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze

k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a žáků a jejich zákonných zástupců. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

a) zveřejňuje je na webu školky, školském portálu Pardubického kraje,

v tisku, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu

b) osobní údaje předává SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální),

ČŠI a kontrolním orgánům

c) osobní údaje získává od subjektů údajů.

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.

Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy školy.

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim, jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí.


Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: 

Ing. Klára Hudečková, e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel. 720 073 518.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     Mgr. Jana Vimrová

                                                                                                                                                                        ředitelka školy

V Perálci dne 10. května 2018