Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny se řídí zákonem 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 107 / 2001 Sb. o školním stravování.

Školní stravování zajišťuje školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Perálec 71.


Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy

1. Právo na stravování ve školní jídelně mají děti/žáci při pobytu ve škole a zaměstnanci po odpracování min. 3 hodin na pracovišti.

2. Děti/žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, zneužíváním, psychickým a fyzickým násilím, zanedbáváním, toxikománií a sociálně patologickými jevy.

3. Strávníci nebo zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny.

4. Zákonní zástupci a strávníci jsou povinni řídit se řádem školní jídelny.

5. Zákonný zástupce dítěte/žáka, má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte/žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti/žákovi, jsou důvěrné a zacházení s nimi se řídí zákonem.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6. Děti/žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.

Dodržují pravidla kulturního chování. Nesmí se dopouštět projevů šikanování a rasismu.


Provoz a vnitřní režim školní jídelny

1. Provozní doba školní jídelny je od 6:30 - 14:30 hodin.

Školní jídelna nevaří ve dnech státních svátků a pracovního klidu.

Během hlavních prázdnin se v ZŠ provoz přerušuje, v MŠ je provoz, po předchozí dohodě se zřizovatelem, podle počtu přihlášených dětí (min. 5 dětí). Při nízkém počtu dětí je školní jídelna uzavřena.

2. Dítě přihlášené k celodennímu stravování má právo odebrat denně dopolední svačinu, oběd a svačinu. Pokud je dítě přihlášeno pouze na dopolední stravování, má nárok na dopolední svačinu a oběd. Je-li dítě přihlášeno k celodennímu stravování a odchází po obědě, odpolední svačinu dostává s sebou do donesených nádob. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.

Za kvalitu pokrmu mimo prostory školní jídelny ŠJ nezodpovídá.

3. Strávník nebo zákonný zástupce má povinnost nahlásit první oběd (datum, od kdy začne dítě/žák chodit na obědy), odhlásit obědy po dobu nepřítomnosti dítěte/žáka a následně opět přihlásit osobně, telefonicky nebo emailem. Dále jsou obědy přihlašovány automaticky na každý měsíc podle vyplněné přihlášky.

4. První den neplánované nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole lze oběd vydat do vlastních nádob. (vyhl.107/2015 §4 odst.5). Do špinavých a skleněných nádob nebude pokrm vydán. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole nemá dítě/žák nárok na dotovaný oběd.

Zaměstnanec školy nemá od prvního dne nemoci nárok na dotovanou stravu

5. Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami řádu školní jídelny. Přihláška platí po celou dobu školní docházky.

6. Odhlášení nebo přihlášení strávníků je nutné učinit do 14 hodin den předem osobně, emailem nebo telefonicky u vedoucí ŠJ, případně osobně nebo telefonicky u paní kuchařky. V MŠ do 7.30 hodin ráno.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

7. V MŠ se strava vydává ve třídách, kde je připraven servírovací vozík. Použité nádobí se následně umývá ve školní kuchyni. V ZŠ se oběd vydává v jídelně umístěné
v 1. patře. Nádobí se umývá taktéž ve školní kuchyni.

8. Doba výdeje stravy:
MŠ: 11:30 -12:00 hodin, dopol. svačina v 8.30 hod., odpol. svačina ve 14.00 hod.

ZŠ: 12:10 - 13:00 hodin

výdej do jídlonosičů: 10:50 - 11.15 hodin

V MŠ je celý den připraven nápoj k dodržování pitného režimu.

9. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v šatnách školy a na webových stránkách i s informacemi o alergenech v potravinách.

10. Do výrobních prostor školní kuchyně nemají přístup nepovolané a cizí osoby. Vstup zvířat je přísně zakázán.

Úplata za školní stravování

1. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. 02. 2005 o školním stravování se řadí strávníci do těchto skupin:

Mateřská škola do 6 let 

M1 

Mateřská škola 7 let

M2 

Základní škola 7 - 10 let

Z1 

Základní škola 11 - 14 let

Z2 

Základní škola 15 - 18 let

Z3 

Školní jídelna zařadí strávníka od nového školního roku do vyššího stupně, pokud je mu v daném školním roce
(od 1.9. do 31.8.) 7, 11, nebo 15 let.

2. Ceny stravného (denní):

MATEŘSKÁ ŠKOLA  M1  (do 6 let)

Dopolední svačina

8 Kč

Oběd

18 Kč

Odpolední svačina

8 Kč

Celodenní strava

34 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA M2  (7 let)

Dopolední svačina

9 Kč

Oběd

20 Kč

Odpolední svačina

8 Kč

Celodenní strava

37 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Z1 (7 - 10 let)

25 Kč

Z2  (11 - 14 let)

27 Kč

Zaměstnanci

27 Kč

3. Výše zálohy: (na 20 dnů v měsíci)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Celodenní M1 (do 6 let)

680 Kč

Celodenní M2 (7 let)

740 Kč

Polodenní M1

520 Kč

Polodenní M2

580 Kč

Celodenní stravování: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina
Polodenní stravování: dopolední svačina, oběd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (oběd)

Z1 (7 - 10 let)

500 Kč

Z2 (11 - 14 let)

540 Kč


4. Platby stravného se provádí bezhotovostním převodem na účet školy u České spořitelny. Obědy se platí trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. (V případě nutnosti lze provést platbu i v hotovosti.). V praxi to znamená, že první platba bude provedena např. 15. srpna tohoto roku a poslední 15. května následujícího roku. (10 splátek). Trvalé příkazy na stravné na každé dítě si prosím vystavte na dobu od srpna do května (to znamená na 10 měsíců). Toto se bude opakovat pro každý školní rok. Je nutné, aby si rodiče včas zabezpečili trvalé příkazy u svých bankovních ústavů.

Vyúčtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně a to během měsíce července. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny na jejich konta. K tomuto účelu musí rodiče oznámit vedoucí ŠJ číslo svého účtu.

Platby za stravné poukazujte na účet školy.

Číslo účtu: 1145327359 / 0800

Variabilní symbol: číslo přidělené u zápisu

5. Nezaplacení stravného. Pokud zákonný zástupce opakovaně neprovede úhradu stravného, bude tato skutečnost považována za porušení řádu jídelny a žákovi bude pozastaven výdej oběda.


Bezpečnost a ochrana zdraví dětí / žáků a ochrana dětí/ žáků před sociálněpatologickými jevy

1. Bezpečnost dětí/žáků a ochrana zdraví dětí/žáků je zajištěna po celou dobu stravování.

Bezpečnost a ochranu dětí/žáků při stravování zajišťuje pedagogický dozor. Dohlíží na chování žáků při odběru stravy a samotném stolování, bezpečnost a čistotu prostředí (podlahy, stolů apod.)

2. Děti/žáci jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly hygieny a chování.

3. Žáci každý úraz, nevolnost nebo nehodu při stravování ihned hlásí pedagogickému dozoru, který poskytne potřebnou péči. Následně uvědomí vedení školy a zákonného zástupce, případně zajistí lékařskou pomoc, vždy v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby.


Ochrana majetku školy

1. Děti/žáci jsou povinni zacházet šetrně s vybavením školní jídelny.

2. Děti/žáci vždy oznámí zjištěné závady způsobené na školním majetku pedagogickému dozoru.

3.Děti/žáci udržují čistotu a v případě znečištění po sobě uklidí.

4. Škodu na majetku školní jídelny, způsobenou z nedbalosti nebo svévolně, je zákonný zástupce dítěte/žáka povinen uhradit v plné výši.


Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 25.8.2021

Vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 9. 2021.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí /žáků.

Zrušuje se předchozí znění předchozí směrnice.

Kontakt:  tel. 469 321 261

                e-mail: jídelna@skolaperalec.cz

V Perálci 31. 8. 2021

                                     

          Ivona Holanová                                                                                                                      Mgr. Marie Dvořáková
             vedoucí ŠJ                                                                                                            zástupkyně pověřená vedením školy