Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny se řídí zákonem 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 107 / 2001 Sb. o školním stravování.

Školní stravování zajišťuje školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Perálec 71.


Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy

1. Právo na stravování ve školní jídelně mají děti/žáci při pobytu ve škole a zaměstnanci po odpracování min. 3 hodin na pracovišti.

2. Děti/žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, zneužíváním, psychickým a fyzickým násilím, zanedbáváním, toxikománií a sociálně patologickými jevy.

3. Strávníci nebo zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny.

4. Zákonní zástupci a strávníci jsou povinni řídit se řádem školní jídelny.

5. Zákonný zástupce dítěte/žáka, má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte/žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti/žákovi, jsou důvěrné a zacházení s nimi se řídí zákonem.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6. Děti/žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.

Dodržují pravidla kulturního chování. Nesmí se dopouštět projevů šikanování a rasismu.


Provoz a vnitřní režim školní jídelny

1. Provozní doba školní jídelny je od 6:30 - 14:30 hodin.

Školní jídelna nevaří ve dnech státních svátků a pracovního klidu.

Během hlavních prázdnin se v ZŠ provoz přerušuje, v MŠ je provoz, po předchozí dohodě se zřizovatelem, podle počtu přihlášených dětí (min. 7 dětí). Při nízkém počtu dětí je školní jídelna uzavřena.

2. Dítě přihlášené k celodennímu stravování má právo odebrat denně přesnídávku, oběd a svačinu. Pokud je dítě přihlášeno pouze na dopolední stravování, má nárok na přesnídávku a oběd. Je-li dítě přihlášeno k celodennímu stravování a odchází po obědě, bude svačina odhlášena. 

Pokrm je určen k okamžité spotřebě.

Za kvalitu pokrmu mimo prostory školní jídelny ŠJ nezodpovídá.

3. Strávník nebo zákonný zástupce má povinnost nahlásit první oběd (datum, od kdy začne dítě/žák chodit na obědy), odhlásit obědy po dobu nepřítomnosti dítěte/žáka a následně opět přihlásit - v ZŠ přes systém EduPage, v MŠ přes systém Lyfle. Dále jsou obědy přihlašovány automaticky na každý měsíc podle vyplněné přihlášky. 

4. První den neplánované nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole lze oběd vydat do vlastních nádob. (vyhl.107/2015 §4 odst.5). Do špinavých a skleněných nádob nebude pokrm vydán. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole nemá dítě/žák nárok na dotovaný oběd.

Zaměstnanec školy nemá od prvního dne nemoci nárok na dotovanou stravu.

5. Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami řádu školní jídelny. Přihláška platí po celou dobu školní docházky.

6. Odhlášení nebo přihlášení strávníků v ZŠ přes systém EduPage je nutné učinit nejpozději do 6 hodin ráno, pouze oběd na pondělí do pátku 14 hodin.

V MŠ do 6.00 hodin ráno přes systém Lyfle. Svačiny lze odhlásit ráno při příchodu do MŠ.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

7. V MŠ se strava vydává ve třídách, kde je připraven servírovací vozík. Použité nádobí se následně umývá ve školní kuchyni. V ZŠ se oběd vydává v jídelně, umístěné v 1. patře. Nádobí se umývá taktéž ve školní kuchyni.

8. Doba výdeje stravy:
MŠ: 11:30 -12:00 hodin, přesnídávka v 8.30 hod., svačina ve 14.00 hod.

ZŠ: 11.35 - 13:20 hodin

výdej do jídlonosičů: 10:50 - 11.15 hodin

V MŠ je celý den připraven nápoj k dodržování pitného režimu.

9. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v šatnách školy a na webových stránkách i s informacemi o alergenech v potravinách.

10. Do výrobních prostor školní kuchyně nemají přístup nepovolané a cizí osoby. Vstup zvířat je přísně zakázán.

Úplata za školní stravování

1. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. ze dne 25. 02. 2005 o školním stravování se řadí strávníci do těchto skupin:

Mateřská škola                                                                                 

do 6 let

Mateřská škola 

7 let

Základní škola 

7 - 10 let

Základní škola 

11 - 14 let

Základní škola 

15 - 18 let

Školní jídelna zařadí strávníka od nového školního roku do vyššího stupně, pokud je mu v daném školním roce
(od 1.9. do 31.8.) 7, 11, nebo 15 let.

2. Ceny stravného (denní):

MATEŘSKÁ ŠKOLA  do 6 let

Dopolední svačina

10 Kč

Oběd

22 Kč

Odpolední svačina

9 Kč

Celodenní strava

41 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA  7 let

Dopolední svačina

12 Kč

Oběd

25 Kč

Odpolední svačina

9 Kč

Celodenní strava

46 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Žáci

         7 - 10 let


28 Kč

        11 - 14 let

31 Kč

Zaměstnanci

31 Kč

3. Výše zálohy: (na 20 dnů v měsíci)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Celodenní do 6 let

820 Kč

Celodenní 7 let

920 Kč

Polodenní do 6 let

640 Kč

Polodenní 7 let

740 Kč

Celodenní stravování: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina
Polodenní stravování: dopolední svačina, oběd

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (oběd)

7 - 10 let

560 Kč

11 - 14 let

620 Kč


4. Platby stravného se provádí bezhotovostním převodem na účet školy u České spořitelny. Obědy se platí trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. (V případě nutnosti lze provést platbu i v hotovosti.). V praxi to znamená, že první platba bude provedena např. 15. srpna tohoto roku a poslední 15. května následujícího roku. (10 splátek). Trvalé příkazy na stravné na každé dítě si prosím vystavte na dobu od srpna do května (to znamená na 10 měsíců). Toto se bude opakovat pro každý školní rok. Je nutné, aby si rodiče včas zabezpečili trvalé příkazy u svých bankovních ústavů.

Vyúčtování odebraných obědů bude prováděno 1x ročně a to během měsíce července. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny na jejich konta. K tomuto účelu musí rodiče oznámit vedoucí ŠJ číslo svého účtu.

Platby za stravné poukazujte na účet školy.

Číslo účtu: 1145327359 / 0800

Variabilní symbol: číslo přidělené u zápisu

5. Nezaplacení stravného. Pokud zákonný zástupce opakovaně neprovede úhradu stravného, bude tato skutečnost považována za porušení vnitřního řádu jídelny a žákovi bude pozastaven výdej oběda.


Bezpečnost a ochrana zdraví dětí / žáků a ochrana dětí/ žáků před sociálněpatologickými jevy

1. Bezpečnost dětí/žáků a ochrana zdraví dětí/žáků je zajištěna po celou dobu stravování.

Bezpečnost a ochranu dětí/žáků při stravování zajišťuje pedagogický dozor. Dohlíží na chování žáků při odběru stravy a samotném stolování, bezpečnost a čistotu prostředí (podlahy, stolů apod.)

2. Děti/žáci jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly hygieny a chování.

3. Žáci každý úraz, nevolnost nebo nehodu při stravování ihned hlásí pedagogickému dozoru, který poskytne potřebnou péči. Následně uvědomí vedení školy a zákonného zástupce, případně zajistí lékařskou pomoc, vždy v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby.


Ochrana majetku školy

1. Děti/žáci jsou povinni zacházet šetrně s vybavením školní jídelny.

2. Děti/žáci vždy oznámí zjištěné závady způsobené na školním majetku pedagogickému dozoru.

3.Děti/žáci udržují čistotu a v případě znečištění po sobě uklidí.

4. Škodu na majetku školní jídelny, způsobenou z nedbalosti nebo svévolně, je zákonný zástupce dítěte/žáka povinen uhradit v plné výši.


Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 258.8.2023

Vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 9. 2023.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí /žáků.

Zrušuje se předchozí znění předchozí směrnice.

Kontakt:  tel. 469 321 261

                e-mail: jídelna@skolaperalec.cz


V Perálci dne: 29.08.2023

                                     

          Ivona Holanová                                                                                                                      Mgr. Jana Vimrová
             vedoucí ŠJ                                                                                                                              ředitelka školy