Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne 6 roku věku.

Zápis do 1. ročníku 
pro školní rok 2024/2025

11. dubna 2024
(rozpis časů a další informace v pozvánce)

Zápis je rozdělen na dvě části

FORMÁLNÍ - zákonná povinnost rodiče - vlastní podání žádosti o přijetí

MOTIVAČNÍ - aktivity s dětmi – nejedná se o diagnostiku
                     - není povinná, ale doporučujeme, aby ji dítě absolvovalo - zkouška a rituál


S SEBOU
: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ RODIČE

Dokumenty lze stáhnout z webových stránek školy nebo vyplnit na místě
- ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
- ZÁPISNÍ LIST
- INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- případně ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – konzultovat s MŠ - nutná diagnostika odborníka
Rodič musí o odklad požádat.
K žádosti je nutno přiložit - doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
                                             - doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

V případě odkladu školní docházky doporučujeme letos vyřídit pouze administrativní část zápisu bez přítomnosti dítěte. Zápis s dítětem absolvovat až příští rok – motivace před nástupem do 1. ročníku.

DŘÍVĚJŠÍ NÁSTUP ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Dítě, které dosáhne 6 let v období od září do června příslušného roku, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.
Podmínka přijetí u dětí narozených
- od září do prosince - doporučení školského poradenského zařízení (PPP)
- od ledna do června - doporučení poradenského zařízení
                                     - doporučení odborného lékaře

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v MŠ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.