Tipy na rozvojové aktivity k přípravě dítěte
do 1. třídy v domácím prostředí


GRAFOMOTORIKA

Při manipulaci s tužkou sledujeme úchop, přítlak na podložku, vedení čar a plynulost pohybu tužky po papíře. Používáme trojhranné pastelky, tužky, pomůcku pro správné držení tužky...

Kreslení na velkou plochu - na velkém formátu papíru využíváme měkké tužky, pastelky, voskovky, fixy... Na tabuli kreslíme např. mokrou houbou, štětci...

Obkreslování - obkreslujeme vlastní nohu a ruku, předměty, obrázky, symboly, šablony apod.

Překreslování tvarů písmen - na papíře i do různých materiálů např. mouky, krupice, strouhanky na podnose, nebo kreslíme venku do písku nebo hlíny.

Grafomotorické cviky -


MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Hry s hrací kostkou - Člověče, nezlob se (tečky přepočítáváme, později je počet teček symbol)

Multisenzoriální přístup - rozvíjíme dovednosti zapojením více smyslů. "Kolik zbyde?" jablko na 4 kousky a necháme dítě 2 sníst... "Kolik slyšíš ťukání?" zaťukáme... "Skoč 6 žabáků" hrajeme Honzo vstávej... "Dej sem stejně... Kde je více, méně a o kolik?" atd.

Názorné ukázky - využíváme co nejvíce názorných zkušeností. Do komunikace s dítětem přirozeně zařadíme číslovky... "Koupila jsem 2 pomeranče, 4 jogurty...", dítě je vidí, uklidí apod.

Přiřazování - přiřazujeme číslice ke správnému počtu předmětů, teček či obrázků.

Třídění, řazení, porovnávání a počítání - běžných věcí v domácnosti (pastelky, prádlo, kolíčky, hrníčky a další různé předměty...) "Zkus najít všechny páry ponožek, pár znamená, že jsou dvě, co k sobě patří... Dej na stůl 4 hrníčky, pro každého jeden... Který obrázek na stěně je nejmenší/ větší/ největší?"... apod. Počítáme po dvou, rozdělujeme na hromádky po třech atd.

Společné vaření a pečení - porovnáváme, přidáváme, ubíráme, připravujeme potřebný počet misek, krájíme na poloviny/ čtvrtiny/ osminy...stejné díly..., používáme zcela přirozeně matematický slovník a dítě se mu učí a rozumí, protože to názorně vidí a s radostí dělá...


PROSTOROVÁ ORIENTACE

Rozvíjením prostorového vnímání (pojmy vlevo/ vpravo, vpředu/ vzadu, před/ za, nahoře/ dole, uprostřed atd.) napomůžeme dítěti při vnímání vztahu čísel nebo obrazců, při řazení písmen ve slově nebo při orientaci v textu (pravolevá orientace, určování první či poslední v řadě, uspořádání v řádku či sloupečku).

Skákej jako ptáček - dáváme dítěti (ptáčkovi) instrukce: "Udělej 2 skoky doleva, 3 skoky vpřed, 1 skok doprava, 2 skoky vzad, dole sezobni zrníčko, vyskoč nahoru, tleskni před sebou atd..."

Házení a kopání míčů - seznamujeme se s prostorem při každém odkopnutí či odhození, pokud se míč odráží, dítě přizpůsobuje a odhaduje sílu hodu či kopu a vzdálenost od cíle.

Hledej dle instrukcí - hledáme v místnosti: "5 kulatých předmětů, 4 trojúhelníkové, obdélníkové, čtvercové, 6 žlutých věcí." atd.

Kde parkuje autíčko? - děti parkují podle zadání: "Na/ pod židlí... Vedle/ u stolu... V polici... Před/ za dveřmi." apod. Po výměně parkují autíčko rodiče a děti slovně popisují kde?

Opakování stejného vzorce - vytvoříme pravidelnou řadu např. korálků/ kostiček/ obrázků a necháme dítě pokračovat v daném vzoru.

Slož, co tě napadne - rozstříháme různými způsoby geometrické tvary (každý tvar má svou barvu), děti je sestavují zpět. Poté z vybraných kousků děti zjišťují, co všechno dokáží poskládat.


ČASOVÁ ORIENTACE

Děti učíme čas vnímat v souvislosti s určitou činností (zkušeností) a časovým pojmem (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc/ včera, dnes, zítra/ jaro, léto, podzim, zima).

Čtení pohádek - rozvíjí vnímání času. V pohádkách se dozvídáme, že princezna ráno vstala a nasnídala se, že večer ulehla ke spánku atd. Zároveň čtením pohádek každý večer přirozeně vytváříme rituál (zkušenost dítěte), který mu pomáhá orientovat se ve struktuře dne.

Kalendář počasí - vytvoříme s dítětem kalendář počasí, kam každý den zakreslíme, jak je venku. Děti tak vidí, jak dny plynou, listují minulými dny a týdny, a poslouchají názvy dnů a jejich řazení.

Obrázky časových údajů - děti nakreslí co dělají vždycky RÁNO, nejčastěji DOPOLEDNE, vždy v POLEDNE, nejraději ODPOLEDNE, vždy VEČER a v NOCI. Obrázky nalepíme do kruhu na velký plakát, popíšeme části dne (velkým tiskacím písmem), dle zájmu doplníme obrázkem hodin.

Přesýpací hodiny - pořídíme si malé přesýpací hodiny, děti názorně vidí, jak čas utíká (např. dětské přesýpací hodiny na měření tří minut během čištění zoubků, běžně v drogériích).

Používání časových pojmů - popisujeme, co děláme, co probíhá. Spojujeme časový údaj s konkrétní událostí. Vyprávíme si o běžných denních činnostech se zachováním chronologické návaznosti. Vyptáváme se, co dnes dítě dělalo ve školce, s čím a s kým si hrálo, jestli bylo před obědem venku, jestli po obědě usnulo, zda půjdeme odpoledne na procházku, večer před Večerníčkem zavoláme babičce...atd. Podporujeme vyprávění dítěte s upřímným zájmem. Pravidelný denní (popř. týdenní) režim rozvíjí orientaci dítěte v čase.

Pohádky a říkadla na řazení dějové posloupnosti - řazení, sledování a ukazování obrázků z pohádky např. Polámal se mraveneček, O kohoutkovi a slepičce, O veliké řepě apod.

Obrázkové kartičky na řazení dle časové posloupnosti - vždy se dětí ptáme, proč vybralo tento způsob řazení. V případě chyby, vysvětlíme důvod změny pořadí obrázků (hra Povím ti mami).


ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Učíme děti sledovat obrázky zleva doprava a shora dolů. Dítě rozpoznává zrcadlově otočené předměty, chybějící části obrázku, soustředí se na konkrétní tvar a rozpozná ho mezi ostatními, rozlišuje geometrické tvary, nestejné tvary, je schopno zapamatovat si tvary či určit pořadí. Obrázky na hledání rozdílů, stejných dvojic, překrývajících se obrazců atd.

Dokreslování - nakreslíme polovinu obrázku a dítě dokreslí druhou polovinu (obličej, květinu...).

Popis obrázku - s dítětem popisujeme, co vidíme. Po zakrytí obrázku dítě vzpomíná, co tam bylo

Kimova hra - připravíme 7 různých předmětů na stůl, až si je dítě prohlédne, zakryjeme je např. utěrkou a necháme dítě vzpomínat, které předměty jsou pod utěrkou. Počet navyšujeme.

Oční sledování pohybu ruky - při čtení ukazujeme dítěti prstem po řádku zleva doprava.

Co se změnilo? - hledáme rozdíly (Samá voda, přihořívá, hoří.../ rozdíly dvou obrázků atd.)

Domino, puzzle, pexeso, lego podle návodu.


SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Je důležité, co dítě slyší, zda rozlišuje sluchem rozdíly v hláskách a slovech a zda správně rozumí. Sledujeme schopnost dítěte naslouchat, porozumět, komunikovat, navazovat vztahy, vyjádřit svá přání a představy.

Hádanky, básničky, říkadla - s výraznými rýmy.

Písničky - zpíváme, poznáváme podle melodie, rytmu.

Nahlas, potichu, šeptem - pracujeme s hlasem. Např.: "Zakřič, zašeptej, řekni laskavě, řekni naštvaně, zazpívej, poznej náladu, se kterou ti to říkám."

Slovní řady - prodlužující ("Přijela babička z Číny a přivezla... draka, draka a míč, draka, míč a ...")

Počet slabik - rytmizujeme, vytleskáváme a počítáme slabiky, max. 5 slabik, (např. lev, žel-va, kro-ko-dýl, no-so-ro-žec, lo-ko-mo-ti-va).

Určování první hlásky ve slově - říkáme sadu pěti slov na stejnou počáteční hlásku, děti určují (např. mmrkev, mmeloun, mmíč, mmrak, mmarmeláda. HHusa, hholiny, hhroch, hhouska, hák).

Slovní kopaná - určujeme první a poslední hlásku či slabiku ve slově (jaro-obraz/ jaro-ropucha...)

Na básníky - vytváříme rýmy (los-kos-bos-nos, brána-vrána, kočka-očka, drak-mrak apod.)

Na ozvěnu - rozvíjíme sluchovou paměť předříkáním slov, věty nebo krátké básničky, děti opakují (např. Jeden malý kluk, dostal velký luk. U hradu je stará brána, sedí na ní černá vrána.)


ŘEČ A VERBÁLNÍ MYŠLENÍ

Všímáme si, zda dítě správně vyslovuje, zda dětská řeč je srozumitelná (uspořádání slov ve větě a vět v souvětí). Dítě by mělo mít správnou výslovnost všech hlásek před nástupem do školy. V opačném případě je nutné včas navštívit klinického logopeda a systematicky procvičovat problematické hlásky.

Čtení dětem - po přečtení klademe otázky tak, abychom dítěti naznačili, co má v ději hledat a jak odpovědět (např: "Kde se zajíc potkal se sovou? Kam spolu šli?").

Hra: Co bys dělal(a), kdyby - začalo pršet, jsi dostal(a) chodníkové křídy, jsi rozlil(a) pití... apod.

Obrázkové čtení

Slova nadřazená, podřazená, souřadná - ZELENINA-paprika, rajče, okurka... Naopak stůl, židle, skříň, komoda-NÁBYTEK. Autíčko, panenka, medvídek, kočárek-HRAČKY. AUTA-škoda, opel...atd.

Protiklady - vysoký X nízký, široký X úzký, plný X prázdný, malý X velký, špinavý X čistý apod.

Přirovnání - Bystrý jako rys. Moudrá jako sova. Pyšný jako páv. Hladový jak vlk... atd.

Activity, Aplikace Logopedie (www.logopedie-aplikace.cz), Výukové kartičky (pmq software)


HRUBÁ MOTORIKA

Umožňujeme dítěti dostatek pohybu, rozvíjíme pohybové schopnosti (sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a ohebnost) a pohybové dovednosti:

Jízda na kole a koloběžce, plavání, bruslení

Chůze (procházky/ výlety/ chůze naboso po provaze, kamínkách...), běh (Na babu/ Čáp ztratil čepičku/ Na vlka a ovečky/ Cukr, káva, limonáda.../ Kopaná/ Slalom...), skákání (přes obruč, švihadlo, v pytli, skákání panáka/ gumy...), lezení, plazení (opičí dráha mezi nohami židlí apod.).

Házení a chytání - házení obouruč spodním obloukem/ vrchním obloukem, házení jednoruč vrchním obloukem (malým míčkem), chytání přivinutím míče. Hry s míčem: Honička s míčem/ Obr a paleček - předávání velkého a malého míče/ Kuželky - udělejte si z PET lahví kuželky naplněné z části vodou nebo pískem a koulejte na ně míčem/ Přehazovaná - házení přes síť nebo šňůru, počítáme správná chytnutí/ Na postřeh - dítě chytá míč bez přesného očního kontaktu házejícího/ Tref se - házení na cíl (do koše, skrz obruč, o zeď... apod.).

Rovnovážná cvičení - trénujeme rovnováhu (holubička, čáp, pozice z dětské jógy...)

Válení sudů. Taneční improvizace nebo koordinace pohybů. Střídání poloh (Kuba řekl...).


JEMNÁ MOTORIKA

Procvičujeme hybnost od zápěstí ke konečkům prstů. Trénujme samostatné oblékání a svlékání, zapínání knoflíků a zipů, zavazování tkaniček, správné stolování (jíst s příborem).

Manipulace s předměty - rozebírání, sestavování, skládání mozaiky, stavebnice (lego apod.)

Práce s papírem - stříhání, trhání, mačkání, lepení, ohýbání, skládání (origami)

Modelování. Navlékání korálků (Navlékej nečekej). Tvoření z přírodnin. Kreslení, malování...


POZORNOST A PRACOVNÍ ZRALOST

Dítě je schopno se soustředit 15 minut na zadanou činnost, o kterou zrovna nemusí aktuálně projevovat zájem. Dokáže vůlí zaměřit svou pozornost a vydržet u zadané práce. Je schopné hned přijmout instrukce učitelky a jednat podle nich. Úkol vykonává s dostatečnou péčí a trpělivostí a je schopno práci samostatně či s podporou dokončit. Podporujeme dítě ve spolupráci a dialogu s druhými. Učí se respektovat autority a přizpůsobit chování dané situaci.

Denně věnujeme 10-20 min nějaké práci, úkolu (označíme aktivitu do režimu dne/kalendáře).

Důslednost - kontrolujeme splnění úkolu. Pouze konkrétně chválíme, co přesně se mu povedlo.

Motivace - splnění označíme do kalendáře hvězdičkou. Za 5 hvězdiček dáme odměnu, radost...

Hodiny - popř. používáme budík, přesýpací hodiny, aby ukazovaly, kdy budeme s prací končit...

Vlastní prostor - klidné pracovní místo (sedí pohodlně na židli, u stolu).

Dostatek spánku, mazlení, podpory a pohody.


Doporučujeme pracovní sešity pro předškoláky:

OD ZÁPISU DO LAVICE: 
Zrakové vnímání, Pozornost, Orientace v čase a prostoru, Sluchové vnímání, Předmatematické představy. Autor: Ivana Vlková, Nakladatelství: PASPARTA 

Šimonovy pracovní listy 13 - Zábavné počítání, hravá abeceda a poznávání světa (4 - 7 let)

GRAFOMOTORIKA:
Mezi námi pastelkami (3 - 5 let) - 1. díl: Jiřina Bednářová
Co si tužky povídaly (4 - 6 let) - 2. díl: Jiřina Bednářová: Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby - s příběhem 

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ:
Rozvoj řeči - zvuky a slabiky: Petra Laura Maxová (Klapáková)
Není hláska jako hláska - pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu: Kateřina Slezáková

PROSTOROVÁ A ČASOVÁ ORIENTACE:
Orientace v prostoru a v čase: Kdy to bylo, kde se stalo, medvídě se zatoulalo (4 - 6 let): Jiřina Bednářová

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA DÍTĚTE PRO ŠKOLU I PRO ŽIVOT:
Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky: Jana Martincová