Datum konání 24. 11. 2021


Zápis ze školské rady při Základní škole a mateřské škole Perálec 71, okres Chrudim, ze dne 24. 11. 2021

Přítomni: Jitka Motyčková, Monika Klofátová, Stanislav Vostřel, Pavlína Albrechtová, Martina Nováková

Omluveni: Libuše Špičáková (příloha zápisu: emailová komunikace - schválení VZ)

Program:

 • Schválení programu ŠR
 • Volba nového předsedy ŠR pro další období
 • Schválení Výroční zprávy za rok 2020/2021
 • Seznámení s plánovanými akcemi
 • Seznámení s možnostmi rozšíření prostorů MŠ, ZŠ
 • Projednání současného stavu finančních prostředků
 • Diskuze, dotazy

Ad 1)

Schválení programu ŠR - všichni pro

Ad 2)

Dne 24. 11. 2021 proběhla volba nového předsedy ŠR pro funkční období 2021/2024.

Členové ŠR navrhli tyto kandidáty na předsedu ŠR: Jitka Motyčková

Schválili pro funkční volební období 2021/2024 předsedu: Jitka Motyčková s počtem hlasů: 4

Ad 3)

ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti základní školy a mateřské školy za školní rok 2020/2021 - schváleno bez připomínek.

Ad 4)

Členové školské rady vzali na vědomí a schválili nejbližší plánované aktivity na nadcházející období:

 • Zpívání u stromečku: 25. 11. 2021 v Perálci, průvod s lampiony do Zderaze,

26. 11. - Kutřín, Hluboká

 • Mikulášská nadílka bez čerta a Mikuláše
 • Vánoční besídka s vystoupením žáků : 17. 12. 2021 - 23. 11. zrušeno
 • Od ledna - zahájení plaveckého výcviku ve Skutči, vlastní autobus
 • Plánujeme Velikonoční prodejní výstavu s ohledem na aktuální vládní opatření
 • Dny otevřených dveří

Ad 5)

Členové ŠR byli seznámeni s nevyhovujícími prostorovými podmínkami a s možnostmi rozšíření prostorů pro MŠ a ZŠ.

- nevyhovující prostory pro ŠD, nárůst žáků

- absence zázemí pro personál, chybí kabinety na pomůcky

- absence tělocvičny

- nevyhovující prostory MŠ z důvodu velké kapacity dětí

- možnost přístavby na nevyužité zahradě ZŠ, možnost nástavby na půdě ZŠ, možnost výstavby nové MŠ, v prostorách současné MŠ - tělocvična, družina, kabinety

Ad 6)

Členové ŠR byli seznámeni se současným stavem finančních prostředků a s návrhem na čerpání finančních prostředků pro rok 2022.

Ad 7) Dotazy, diskuze


V Perálci dne 24. 11. 2021

Zapsala: Bc. Jitka Motyčková

Schválení zápisu:

Monika Klofátová..............................................................................

Libuše Špičáková.............................................................................

Pavlína Albrechtová........................................................................

Martina Nováková...........................................................................

Sttanislav Vostřel..............................................................................