POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let.  

MOŽNOSTI PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1. PRAVIDELNÁ DENNÍ DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pravidelná denní docházka do mateřské školy minimálně 4 hodiny denně v pracovní dny (vyjma školních prázdnin).
V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, je potřeba ho omluvit. Konkrétní podmínky stanoví školní řád MŠ.  

2. INDIVIDUÁLNÍ (TZV. DOMÁCÍ) VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE, KTERÉ SE USKUTĚČŇUJE BEZ PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání svého dítěte řediteli MŠ minimálně tři měsíce před začátkem školního roku, tj. do konce května.
Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Školním řád stanovuje způsob a termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech" . Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto "ověření" účast dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní (ani v náhradním termínu), ředitel individuální vzdělávání ukončí.  

BEZPLATNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně pro děti s povinnou předškolní docházkou t.j. pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA

  • vychází z dokumentu MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.
  • pomůže Vám zorientovat se v tom, co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.

POHYB - Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku). Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci a hračky dovedu uklidit na správné místo.

SAMOSTATNOST - Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě). Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla.

JAZYK A ŘEČ - Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
Už umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy a povídat si s dospělými a kamarády. Napíšu hůlkovým písmem své jméno.

MANIPULACE - Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
Už umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat. Dovedu správně držet tužku, znám geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Vím, kde je vpravo a vlevo.

VNÍMÁNÍ - Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovedu slabikovat slova, rozpoznám hlásky ve slově, rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.

MYŠLENÍ - Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu (v rozsahu do 5 až 10). Dovedu srovnat skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší). Třídím a porovnám předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy. Vím, kde je nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a dnes. Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.

PAMĚŤ - Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuji si říkadla, básničky a písničky. Soustředím se na různé úkoly a dovedu je samostatně dokončit.

PRAVIDLA - Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci svůj názor. Pomáhám mladším dětem.

TVOŘIVOST - Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
Už umím pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastním se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a co mne zaujalo. Znám mnoho pohádek a příběhů, mám své oblíbené hrdiny. Umím řadu písniček, básní a říkadel. Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).

ZNALOSTI - Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.
Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi). Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v obchodě, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi. Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata. Mám řadu poznatků o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), planetě (světadíly, jiné země a národy), vesmíru, ročních obdobích, počasí a cestování.

LYFLE - Školka do kapsy je ta nejsnazší cesta k informacím ze školky.

Elektronická nástěnka, bleskové omlouvání dětí, všechny informace, fotky a dokumenty od učitelek na jednom místě - u Vás v kapse. Kdykoliv školka něco do LYFLE přidá, přijde Vám upozornění na telefon
(je potřeba mít v mobilu staženou aplikaci) a můžete si rovnou procházet a stahovat fotky.
A to nejlepší na konec - vše na Vaší nástěnce je to, co se týká jen a jen Vašich dětí.

LYFLE funguje na mobilu i na počítači již ve stovkách školek po celé České republice a ve všech se rodiče shodli na tom, že něco takového tu zkrátka chybělo. Přidáváte se tedy k desetitisícům spokojených rodičů a již brzy budete komunikovat se školkou tak, jak je hodno ve 21. století.

Chytře, moderně a bleskově!

Od 1. září 2022 již aplikace plně nahradí původní způsob omlouvání a odhlašování dětí. 


Postup pro úspěšné používání aplikace LYFLE:

 • Do své e-mailové schránky obdržíte aktivační email, který Vás bude informovat o Vašem účtu a umožní Vám jeho aktivaci. Aktivujete účet a nastavíte heslo a přihlásíte se do aplikace. Pokud si zadáte "přihlásit trvale", bude přístup a ovládání aplikace rychlejší a snadnějš
 • Do svého mobilu si stáhnete aplikaci LYFLE (možno i pomocí QR kódu umístěného v příloze tohoto mailu, na webových stránkách, na nástěnce v MŠ nebo přes obchod Google Play pro telefony s operačním systémem Android, přes obchod App Store pro telefony Apple se systémem iOS). Stažení a používání aplikace je pro Vás zcela zdarma. 

 • Na Vaše uvedené telefonní číslo obdržíte SMS od LYFLE s kódem pro ověření účtu.
  Kód zadáte a máte hotovo. :)