Směrnice úplaty za ŠD

Na základě § 123 odstavec (4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a v souladu s § 13 a §14 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.

stanovuji s účinností od 1. 9. 2022

výši úplaty za školní družinu na 150 Kč na žáka a měsíc.

Platbu za ŠD je třeba rozložit tak, aby odpovídala účetnímu období dle kalendářního roku, následujícím způsobem:

platba za období září až prosinec ve výši 600,- Kč, splatná do 15. října
platba za období leden až červen ve výši 900,- Kč, splatná do 15. února

Platba je prováděna převodem na účet školy č. 1145327359/0800, variabilní symbol je registrační číslo přidělené žákovi pro platbu obědů, do poznámky, prosím, vepište "školné ŠD".

V odůvodněných případech lze na základě žádosti platbu rozdělit. Pokud za dítě není zaplacen poplatek do měsíce po době splatnosti, ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Podmínky úplaty ve školní družině

Měsíční výše příspěvku není závislá na skutečné délce pobytu žáka ve školní družině.

Nárok na vrácení úplaty za ŠD vzniká pouze v případě, dojde-li k odhlášení žáka ze ŠD ze závažných důvodů (např. změna bydliště, zdravotní stav) během roku nebo v pololetí. Na základě písemné žádosti je z úplaty vrácena poměrná část.

Snížení nebo prominutí poplatku ve školní družině

Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a)účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b)účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c)účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu školní družiny. 

V Perálci dne 16. března 2022 

                                                                                                                                                     Mgr. Marie Dvořáková
                                                                                                                                           zástupkyně pověřená vedením školy

Projednáno pedagogickou radou dne 28. března 2022