SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Základní a mateřské školy Perálec 71, okres Chrudim, Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných v době termínu zápisu vyhlášeného ředitelkou školy, přesáhne kapacitu volných míst v mateřské škole.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápisy se konají v období stanovené školským zákonem tedy od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu stanoví ředitel školy v rámci tohoto období. Stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let (§ 34 Školského zákona) nejdříve však pro děti od 2 let. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok.
Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy.

Mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky:

 • samostatně chodit, ujít kratší vzdálenost
 • samostatně se najíst, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku
  používat kapesník, umýt se, s dopomocí se oblékat, svlékat a obouvat
 • přiměřeně komunikovat s dospělou osobou; říct, co chce, co potřebuje
 • udržovat čistotu - nepoužívat pleny během dne (výjimečně na spaní)

Povinné předškolní vzdělávání (viz. Pro rodiče - Informace o povinném předškolním vzdělávání)
se vztahuje na všechny děti, které do 31. 8. dosáhnou věku 5 let.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Pro děti v povinném posledním roce předškolního vzdělávání povinnost očkování neplatí.

Do mateřské školy mohou být na jedno místo přijaty dvě děti, které se budou vzdělávat pravidelně kratší dobu (např. každé z dětí bude docházet pouze 2 - 3 dny v týdnu) tzv. sdílené místo.

Do mateřské školy se děti přijímají k celodenní docházce. Polodenní docházka je stanovena v případě, že se jedná dle Zákona č. 48, Zákon o sociálním pojištění.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje na základě přijímacího řízení o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.

O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají:

 • děti ze spádového obvodu mateřské školy (Perálec, Zderaz, Kutřín, Hluboká),
  které 31. srpna dovrší pěti let věku, budou přijaty vždy - předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
 • děti, které 31. srpna dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu mateřské školy.
 • do naplnění kapacity budou další děti přijímány podle těchto kritérií: sourozenec v MŠ, věk dítěte - upřednostněno bude dítě starší, popř. budeme s rodiči jednat o možnosti tzv. sdíleného místa.
 • v případě, že nebude možné dítě z kapacitních důvodů přijmout, bude povinností obce, ve které má dítě místo trvalého pobytu, zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Informace k podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Zákonný zástupce si před termínem zápisu opatří přihlašovací formulář
  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stažením na webových stránkách školy nebo osobně v mateřské škole.
 • Zákonný zástupce odevzdá řádně vyplněnou, podepsanou a pediatrem potvrzenou Žádost
  o přijetí
  v den zápisu do mateřské školy.
 • Dítěti bude v den zápisu přiděleno registrační číslo.
 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu na informační nástěnce a webových stránkách mateřské školy,
  a to po dobu 15 dnů.
 • V případě potřeby se může zákonný zástupce kdykoliv informovat osobně, telefonicky či e-mailem
 • viz. ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022