SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Základní a mateřské školy Perálec 71, okres Chrudim, Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných v době termínu zápisu vyhlášeného ředitelkou školy, přesáhne kapacitu volných míst v mateřské škole.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do mateřské školy proběhne 7. 5. 2020. K zápisu se mohou dostavit všechny děti narozené do 31. 8. 2018, neboť předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 • Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy. 
  Mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky:

                     - samostatně chodit, ujít kratší vzdálenost

                     - samostatně se najíst, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku
                     - používat kapesník, umýt se
                     - s dopomocí se oblékat, svlékat a obouvat
                     - přiměřeně komunikovat s dospělou osobou; říct, co chce, co potřebuje
                     - udržovat čistotu - nepoužívat pleny během dne (pouze na spaní)

 • Povinné předškolní vzdělávání (viz. Informace o povinném předškolním vzdělávání) se vztahuje na všechny děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let.
 • Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Pro děti v povinném posledním roce předškolního vzdělávání povinnost očkování neplatí.
 • Do mateřské školy mohou být na jedno místo přijaty dvě děti, které se budou vzdělávat pravidelně kratší dobu (např. každé z dětí bude docházet pouze 2 - 3 dny v týdnu) tzv. sdílené místo.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.
 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje na základě přijímacího řízení o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají:

 • děti ze spádového obvodu mateřské školy (Perálec, Zderaz, Kutřín, Hluboká), které 31. srpna 2020 dovrší
  pěti let věku, budou přijaty vždy - předškolní vzdělávání je pro ně povinné. (20 bodů)
 • děti, které 31. srpna 2020 dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu
  v příslušném spádovém obvodu mateřské školy. (15 bodů)


Následně budou děti, které nesplňují podmínky přednostního přijetí, přijímány podle těchto kritérií:

KRITÉRIUM                                                                                                                   BODOVÉ OHODNOCENÍ

Bydliště ve spádovém obvodu MŠ
(Perálec, Zderaz, Kutřín, Hluboká)                                                                                              6 bodů

Věk dítěte 4 - 5 let (narozené do 31. 8. 2016)                                                                            5 bodů

Věk dítěte 3 - 4 roky (narozené do 31. 8. 2017)                                                                         4 body

Sourozenec v MŠ nebo ZŠ Perálec                                                                                           2 body

Věk dítěte 2 - 3 roky (narozené do 31. 8. 2018)                                                                         2 body

Sociální potřebnost, integrace 
(nutno doložit příslušným správním orgánem či poradenským zařízením)                              1 bod

 • V případě rovnosti bodů bude upřednostněno starší dítě.
 • V případě překročení kapacity budeme s rodiči jednat o možnosti tzv. sdíleného místa.

Informace k podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Zákonný zástupce si před termínem zápisu opatří přihlašovací formulář = Žádost o přijetí dítěte 
  k předškolnímu vzdělávání stažením na webových stránkách školy 
 • Zákonný zástupce odevzdá řádně vyplněnou, podepsanou a pediatrem potvrzenou Žádost o přijetí v den zápisu do mateřské školy.
 • Dítěti bude v den zápisu přiděleno registrační číslo.
 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu na informační nástěnce a webových stránkách mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.
 • V případě potřeby se může zákonný zástupce kdykoliv informovat osobně či telefonicky přímo v mateřské škole.

V Perálci 31. března 2020

Monika Klofátová
vedoucí učitelka mateřské školy