SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Základní a mateřské školy Perálec 71, okres Chrudim, Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných v době termínu zápisu vyhlášeného ředitelkou školy, přesáhne kapacitu volných míst v mateřské škole.


Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápisy se konají v období stanovené školským zákonem tedy od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu stanoví ředitel školy v rámci tohoto období. Stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let (§ 34 Školského zákona) nejdříve však pro děti od 2 let. Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok.
Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy.

Mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky:

 • samostatně chodit, ujít kratší vzdálenost
 • samostatně se najíst, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku
  používat kapesník, umýt se, s dopomocí se oblékat, svlékat a obouvat
 • přiměřeně komunikovat s dospělou osobou; říct, co chce, co potřebuje
 • udržovat čistotu - nepoužívat pleny během dne (výjimečně na spaní)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny děti, které do 31. 8.
dosáhnou věku 5 let.
     ZDE

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Pro děti v povinném posledním roce předškolního vzdělávání povinnost očkování neplatí.

Do mateřské školy mohou být na jedno místo přijaty dvě děti, které se budou vzdělávat pravidelně kratší dobu (např. každé z dětí bude docházet pouze 2 - 3 dny v týdnu) tzv. sdílené místo.

Do mateřské školy se děti přijímají k celodenní docházce.
Polodenní docházka
je stanovena v případě, že se jedná dle Zákona č. 48, Zákon o veřejném zdravotním pojištění. §7, odst.1, písmeno k) 
 ZDE

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje na základě přijímacího řízení o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.

O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení.

 1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti obce Perálec:                                 50 bodů
  (Perálec, Zderaz, Kutřín, Hluboká)
 2. Věk dítěte:
  do 31. 8. 2024 nejméně 5 let                                                                            50 bodů
  do 31. 8. 2024 4 roky                                                                                        40 bodů
  do 31. 8. 2024 3 roky                                                                                        30 bodů
  do 31. 12. 2024 3 roky                                                                                       20 bodů

  do 31. 8. 2024 2 roky                                                                                         10 bodů
  (Dítě bude přijato od 1. září, do MŠ nastoupí po dosažení 3 let věku. Od září do doby skutečného nástupu do MŠ bude platit snížené školné. Od doby nástupu se školné zvýší na plnou částku)

 3. Sourozenec v MŠ nebo v ZŠ:                                                                              5 bodů
 4. Nepříznivá sociální situace dítěte:                                                                      1 bod
  (osiřelé dítě, dítě samoživitele či samoživitelky, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení - nutno doložit dokumentem, potvrzením)
 5. Doplňující kritéria:
  · v případě rovnosti bodů budou děti přijímány podle data narození od nejstaršího
  · děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření poradenského zařízení

Doporučení pro rodiče: přihlaste své dítě k trvalému pobytu v místě vašeho skutečného bydliště. Jen tak zajistíte dítěti právo na přednostní přijetí do mateřské školy, v jejíž spádové oblasti žijete.

O přijetí dítěte v žádné případě nerozhoduje pořadí odeslání přihlášky.