KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.


Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny.


O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 25 žáků. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku, ale v souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne měsíce září.


Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáků do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka do školní družiny podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

Ročník:

     1. ročník 30 bodů

     2. ročník 25 bodů

     3. ročník 20 bodů

     4. ročník 15 bodů

     5. ročník 0 bodů

Dojíždějící z místa trvalého pobytu 10 bodů

Zaměstnanost obou rodičů 3 body

V případě rovnosti bodů bude přednostně přijat mladší žák - dle data narození


V Perálci 11. 5. 2022                                                                                                                              Mgr. Marie Dvořáková

                                                                                                                                                    zástupkyně pověřená vedením školy