ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022

SE BUDE KONAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I RODIČŮ

ŽÁDOSTI SE BUDOU PŘIJÍMAT PO CELÉ OBDOBÍ 

OD 2. DO 16. KVĚTNA

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Zákonný zástupce dítěte si na webových stránkách stáhne a vytiskne ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
 • Žádost o přijetí vyplní a nechá potvrdit pediatrem
 • Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
  - osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do ZŠ
  - poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  - do datové schránky školy - postup pro zřízení datové schránky naleznete níže

 • Registrační číslo pro účely přijímacího řízení a pro platby školného a stravného (též variabilní symbol užívaný při platbách) obdrží zákonný zástupce po ukončení přijímacího řízení na
  e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu, a to po dobu 15 dnů.
 • Rodičům přijatých dětí se Rozhodnutí o přijetí nevydává, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků. Pokud rodiče o jeho vydání zažádají, bude jim vyhověno.
 • Další informace získáte na stránce mateřské školy.

 • V případě potřeby se můžete obrátit e-mailem na učitelky MŠ.

Navštivte naši fotoprohlídku a NAHLÉDNĚTE K NÁM... 


Organizace zápisu 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Metodické doporučení k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2021/2022

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 
doporučeno využít celé období stanovené zákonem od 2. května do 16. května 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité, aby organizace zápisu umožňovala distanční průběh od začátku do konce.

Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole do schránky u vchodu do ZŠ.

 • Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma
  . Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/

  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře v žádosti o přijetí. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

  Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání
  dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.