Návrat do ZŠ 12. 4.

Od 12. 4. se obnovuje prezenční výuka na celém 1. stupni ZŠ.
Rotační výuka se nás netýká. Avšak budeme omezeni z hlediska zákazu míchání tříd.

Organizace následujících týdnů

 • 1. týden nebude výuka probíhat dle běžného rozvrhu.

 • Ať si děti v pondělí přinesou veškeré učení. Něco si pak nechají ve škole, aby to nemusely stále nosit.

 • V 1. týdnu nebudou zadávány domácí úkoly - kromě čtení.

 • Stále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy. Tyto předměty využijeme na jiné aktivity (adaptaci, pobyt venku a stmelení kolektivu). Ať mají děti oblečení na převlečení.

 • Školní družina bude jen pro 1. třídu (1. a 2. ročník) z důvodu nemíchání skupin.

 • V nejnutnějších případech nabízíme dohlídávání žáků 3. ročníku ve 2. třídě do 15 hodin.

 • Od pondělí 12. 4. budou všem žákům automaticky přihlášeny obědy.

 • Obědy budou vydávány pro 1. třídu od 12:10 do 12:30 a pro 2. třídu od 12:30 do 13:00.

 • Od 19. 4. budou opět probíhat kroužky.

 • Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole zdravotnickou roušku nebo respirátor (3 roušky nebo 2 respirátory).

 • Prosíme o písemné sdělení ohledně odchodů žáků. Lísteček může být na celý týden.

Hodnocení

 • Během prvních dvou týdnu nebudeme psát testy, zkoušet ani známkovat.

 • Budeme upřednostňovat průběžné slovní hodnocení, sebehodnocení a posilovat odpovědnost žáků za vlastní učení.

 • Vzdělávací aktivity v tomto adaptačním období budou sloužit ke zmapování toho, v čem žáci potřebují podpořit, a také toho, co bylo v distanční výuce efektivní.

 • Ke konci dubna plánujeme individuální konzultace ohledně prospěchu a zvládnutí distanční výuky. Lze se individuálně domluvit i dříve.

 • V rámci pedagogické intervence nabízíme doučování ve stěžejních předmětech (AJ, ČJ, M).

Testování

 • Je zakázána osobní přítomnost na výuce žákům, kteří mají pozitivní výsledek testu nebo se testování neúčastní.

 • Žák nemůže být nucen k testování. Důsledkem je nemožnost účasti na výuce. Škola absenci omlouvá. Nemá však povinnost zajišťovat distanční vzdělávání.

 • Testování bude probíhat samoodběrem - není nutná asistence zdravotnického personálu.

 • Přestože by testy měly být zvládnutelné i malými dětmi, předpokládá se v případě žáků 1. až 3. ročníku možnost asistence zákonného zástupce nebo další osoby (např. učitele nebo jiného zaměstnance školy). Nicméně vzhledem ke snaze minimalizovat pohyb cizích osob ve škole bychom uvítali co nejmenší využívání této možnosti. S testováním žáků 1. až 3. ročníku budou pomáhat zaměstnanci školy a proto prosíme o podepsání souhlasu s asistencí třetí osoby (viz příloha). Je potřeba jej vytisknout, podepsat a první den ve škole odevzdat třídní učitelce žáka.

 • Testování se neprovádí osobě, která doloží negativní výsledek PCR testu, nebo negativního antigenního testu provedeného na odběrovém místě. Tento test nesmí být starší 48 hodin.

 • Testování se neprovádí u osob, kteří prodělali onemocnění covid 19 a od nařízené karantény neuplynulo 90 dní.

 • Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) společně ve třídách bezprostředně po příchodu do školy - dle manuálu.

 • Žáci 1. třídy (1. a 2. ročníku) přijdou do školy od 7:00 do 7:40 a žáci 2. třídy (3. a 5. ročníku) budou přicházet od 7:45 do 7:55. Z důvodu zákazu míchání skupin. Prosíme o dodržení stanovených časů.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.

 • Prosíme o seznámení dětí s postupem testování a ujištěním, že se nemusí testování bát: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • V případě pozitivního výsledku testu budeme postupovat dle nařízení (viz obrázková příloha).

 • V případě nejasností se můžete obrátit na informační linky příslušných orgánů (MŠMT a ministerstvo zdravotnictví).