DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OD 4. LEDNA 2021...  3. a 5. ročník
OD 1. BŘEZNA 2021... všechny ročníky

ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 4. LEDNA 2021

 • Třetí a pátý ročník se od 4. 1. 2021 vzdělává distančním způsobem.
 • Pro zadávání úkolů z vlastivědy, přírodovědy a prvouky je využívána platforma Škola v pyžamu. Výchovy se distančně nevyučují.
 • Ke změně došlo při online setkávání a to z důvodů nedostatečné kapacity platformy Škola v pyžamu. Od 4. 1. je využívána platforma Google meet a byla navýšena časová dotace výuky z 1 hodiny na 2 hodiny denně pro třetí ročník a 2 hodiny denně pro pátý ročník.
 • Ke kontrole plnění zadávaných úkolů dochází jednou za 14 dní.nový rozvrh online setkávání:

NOVÝ ROZVRH ON-LINE SETKÁVÁNÍ

5. ročník   8:00 - 9:30

PONDĚLÍ    ČJ, M
ÚTERÝ        ČJ, M
STŘEDA      ČJ, AJ
ČTVRTEK    ČJ, M
PÁTEK         ČJ, AJ


3. ročník   10:00 - 11:30

PONDĚLÍ     ČJ, M
ÚTERÝ         ČJ, M
STŘEDA       ČJ, AJ   
ČTVRTEK     ČJ, M 
PÁTEK          ČJ, AJ

 • Opět nabízíme možnost zapůjčení notebooků pro žáky.
 • Žáci jsou povinni pravidelně sledovat nástěnku systému Škola v pyžamu a včas plnit zadané úkoly!
 • Omlouvání neúčasti na distanční výuce
 • On-line výuka (tj. živé vysílání výuky přes internet) - účast žáků je povinná, neúčast (nepřipojení se) bude muset být omluveno jako běžná nepřítomnost žáka ve škole.
 • Off-line výuka (tj. plnění zadaných úkolů, tvorba prac, listů, atd.), za účast na této formě výuky bude považováno splnění zadaných úkolů. Neúčastí ve výuce naopak bude neplnění úkolů. Systematické omlouvání neúčasti s cílem zakrýt a omluvit neplnění povinností bude dle metodiky MŠMT posuzováno jako podpora záškoláctví.
 • Forma omluvenek: SMS, telefon, e-mail - pro omlouvání platí termíny dané školním řádem.

ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. BŘEZNA 2021

 • 1. a 2. ročník přechází od 1. března 2021 také na distanční vzdělávání.
 • 1. týden (1. - 5. 3. 2021) - vzdělávání asynchronní formou - plnění úkolů zaslaných mailem
 • Od 8. 3. online setkávání s využitím platformy Google meet + plnění úkolů asynchronní formou
 • Kladen důraz na vzdělávání ve stěžejních předmětech. Vypuštění učiva výtvarné výchovy, pracovních činností, tělesné a hudební výchovy.
 • Ke kontrole plnění zadávaných úkolů bude docházet jednou za 14 dní.
 • V rámci školní družiny budou žákům zasílány návrhy volnočasových aktivit.
 • Opět nabízíme možnost zapůjčení notebooků nebo tabletů pro žáky.

ROZVRH ON-LINE SETKÁVÁNÍ

1. ročník     8:00 - 8:50

PONDĚLÍ     ČJ, PRV
ÚTERÝ         ČJ, M
STŘEDA       ČJ, M
ČTVRTEK     ČJ, M
PÁTEK          ČJ, PRV

2. ročník   9:00 - 9:50

PONDĚLÍ    ČJ, PRV
ÚTERÝ        ČJ, M
STŘEDA      ČJ, M
ČTVRTEK    ČJ, M
PÁTEK         ČJ, PRV

Omlouvání neúčasti na distanční výuce

 • On-line výuka (tj. živé vysílání výuky přes internet) - účast žáků je povinná, neúčast (nepřipojení se) bude muset být omluveno jako běžná nepřítomnost žáka ve škole.
 • Off-line výuka (tj. plnění zadaných úkolů, tvorba prac, listů, atd.), za účast na této formě výuky bude považováno splnění zadaných úkolů. Neúčastí ve výuce naopak bude neplnění úkolů. Systematické omlouvání neúčasti s cílem zakrýt a omluvit neplnění povinností bude dle metodiky MŠMT posuzováno jako podpora záškoláctví.
 • Forma omluvenek: SMS, telefon, e-mail - pro omlouvání platí termíny dané školním řádem.