Jdi na obsah Jdi na menu

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů

 

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů

           

Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim, se sídlem Perálec 71,
539 44 Proseč, tel. 469 321 261, email: skola@skolaperalec.cz,  je správce osobních údajů, které zpracovává v tomto rozsahu:

 

1)         osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

          a)    zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu školy (e-mail)

          b)    pro zpracování mezd využívá externí mzdovou účetní, se kterou má    uzavřenu smlouvu, která definuje bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů

          c)    osobní údaje předává OSSZ, zdravotním pojišťovnám, kontrolním  orgánům

          d)    osobní údaje získává pouze od subjektů údajů

 

2)         osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

           a)     nezveřejňuje

           b)     zpracování využívá externí účetní, se kterou  má uzavřenu smlouvu, která definuje bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů

            c)    osobní údaje předává kontrolním orgánům

            d)    osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního
a živnostenského rejstříku

 

3)         osobní údaje dětí, žáků a jejich zákonných zástupců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze
k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a žáků a jejich zákonných zástupců. Pro plnění tohoto účelu zpracování:

         a)   zveřejňuje je na webu školky, školském portálu Pardubického kraje,
v tisku, výstavkách prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu

         b)   osobní údaje předává SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální), 
ČŠI a kontrolním orgánům

          c)  osobní údaje získává od subjektů údajů.

 

            Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.

            Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

            Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy školy.

            Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim, jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí.                                                          

                                                                                                  Mgr. Jana Vimrová 
                                                                                                     ředitelka školy

 

 V Perálci dne 10. května 2018